ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI & AJANVARAUSREKISTERI

 (Henkilötietolain 10§ ja Eu:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste)

Rekisterinpitäjä
Panu Leijala 
Yhteistiedot
osteopaatti.leijala@gmail.com
0503050368

Rekisterin nimi
Osteopaatti Panu Leijalan yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
- Terveydenhuoltolaki
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asetus potilasasiakirjoista
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
Rekisteriin liitetään Terveyskulman ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja. Tietojen luovutus ja siirto Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edunsaajansa) luvalla myös muualle, esim. potilaan lääkärille. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava välittömästi.
Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot kirjataan paperille, sekä potilasrekisteriin diariumiin. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Panu Leijalalla, sekä Terveyskulman terveydenhoitoalan työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Manuaalista rekisteriä säilytetään Terveyskulman lukituissa tiloissa ja kaapeissa.

Ajanvarausrekisteri
Ajanvarausrekisteriä pitää Terveyskulma.
Copyright (c)2024, Fysioterapeutti & Osteopaatti Panu Leijala